mgok_frombork

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją działającą od 1988 roku na rzecz krzewienia kultury w Gminie Frombork.
Nasze zadania i cele obrazują

Naszą misją jest by Ośrodek Kultury stał się miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność, skupiającym przy okazji organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, artystów lokalnych, świetlice wiejskie, niezrzeszonych animatorów, tak by wspólnie tworzyć program działania.
Na samym starcie niezbędne jest przeprowadzenie audytu wyjściowego dotychczasowej pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz stworzenie nowej diagnozy potrzeb lokalnej społeczności wraz z diagnozą lokalnych zasobów.

Nasza praca to są 4 przestrzenie, które są ze sobą ściśle powiązane:

ANIMACJA
Pod tym zagadnieniem kryje się szeroko rozumiana animacja wraz z edukacją, które będą miały na celu twórczą aktywność mieszkańców w działaniach kulturalnych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
- rozszerzenie oferty zajęć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rodziców z dziećmi;
- stworzenie oferty interdyscyplinarnej
- budowanie przestrzeni do kreatywnych działań (happeningi, instalacje)
-oddolne inicjatywy – zaproszenie mieszkańców Gminy Frombork do działania, poznanie ich potrzeb, otwartość i gotowość pomocy przy realizacji ich inicjatyw kulturalnych;

OFERTA ARTYSTYCZNA
- Stworzenie całorocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych dostępnego dla lokalnej społeczności, z naciskiem na okres wakacyjny, ferii zimowych i tzw. „długich weekendów”;
- Lato w mieście - oferta wakacyjnych wydarzeń kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych;
- koncerty plenerowe oraz kameralne różnych nurtów muzycznych;
- instalacje w przestrzeni miasta.

WSPÓŁPRACA
Nowoczesny Ośrodek Kultury jawi się nam jako miejsce stymulujące lokalną aktywność. Społeczność przychodząca do ośrodka kultury nie tylko konsumuje kulturę, ale również ją aktywnie współtworzy, poprzez działania interdyscyplinarne, staje się również twórcą- tego co się tam dzieje.
- nawiązanie stałej współpracy z innymi ośrodkami kultury, teatrami, kinami studyjnymi w regionie, współdziałanie oraz tworzenie efektywnej sieci kontaktów i możliwości wymiany doświadczeń;
- nawiązanie współpracy z instytucjami kultury miast partnerskich Fromborka;
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
- ścisłą współpraca z lokalnymi artystami, grupami nieformalnymi;
- wolontariat.

PROMOCJA
Żeby instytucja kultury żyła dziś bogatym życiem musi być obecna w mediach. Internet jest najkrótszą drogą, by skutecznie docierać do klientów poprzez najbardziej powszechne w tych czasach medium. Zadbamy o spójność wizualną wszystkich swoich produktów.
- współpraca z mediami lokalnymi oparta na zasadach transparentności;
- informacje o wydarzeniach;
- utworzenie konta na Instagramie;
- działania cross-mediowe;
- ewaluacja.

KADRA
Instytucja kultury to „żywy organizm”, który musi reagować na zmiany rzeczywistości w jakiej funkcjonuje. Żeby pracowało się twórczo i innowacyjnie w jednostce niezbędne jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i szkoleń z animacji, komunikacji.